DMOO 2013-2014: 1

Dimècres 23 d’octòbre de 2013 – 18:30

Ángels MASSIP (Universitat de Barcelona)

Les aportacions del projecte Scripta al coneixement de la història de la llengua i de les varietats històriques i actuals

*

En aquesta conferència Ángels Massip farà una síntesi de les dades que ens aporten els textos balears (eivissencs, menorquins i mallorquins), un corpus de fragments de textos seleccionats en funció del seu interès lingüístic que van del segle XIV al segle XXI. Els cinc-cents seixanta-set textos ofereixen una àmplia perspectiva de la llengua escrita a Eivissa, Menorca i Mallorca – i a través de l’escrit, de l’oralitat de cada època. Presenten temàtiques i gèneres tan diversos com poden ser les rondalles, els inventaris, els testaments, els sermons, la lexicografia o el teatre popular. El valor d’aquestes obres (vegeu-ne referènccies més avall) resideix precisament en la gran quantitat de textos recollits, que van acompanyats d’una anàlisi exhaustiva i precisa de les  característiques gràfiques (a través de les quals es reflecteixen les fonètiques), morfològiques, sintàctiques i lèxiques més remarcables de cada text.

*

Doctora en filologia catalana per la Universitat de Barcelona (1994), on es va llicenciar a més en Filologia Hispànica (1986), Ángels MASSIP es professora titular de filologia catalana en aquesta mateixa Universitat.

En l’àmbit de recerca s’ha dedicat a la Dialectologia catalana (projecte  » Diatopía i canvi lingüístic. Scripta i variació dialectal « ) a la Lingüística històrica (participa en el projecte d’elaboració d’una Sintaxi Històrica de la Llengua Catalana, coordinat per la Universitat de València i la Universitat d’Alacant).

Ha publicat llibres i articles que tracten de temes entorn de la variació lingüística, de la història de la llengua, de la dialectologia, de la sociolingüística i de la teoria de la complexitat.

Mercredi 23 octobre 2013 – 18:30

Ángels MASSIP (Universitat de Barcelona)

Les apports du projet Scripta à la connaissance de l’histoire de la langue et des variétés historiques et actuelles

 Lors de cette conférence, Ángels Massip présentera une synthèse des données que nous permettent de recueillir les textes baléares (Ibiza, Minorque et Majorque), un corpus de fragments de textes sélectionnés en fonction de leur intérêt linguistique du XIVe au XXIe siècle. Ces 567 textes offrent un vaste panorama de la langue écrite à Ibiza, Minorque et Majorque – et, à travers l’écrit – de l’oralité de chaque époque. Ils relèvent de thématiques et de genres aussi divers que les rondalles, les inventaires après décès, les testaments, les sermons, la lexicographie ou le théâtre populaire. La valeur de ces documents réside précisément dans la grande quantité de textes recueillis. Ils sont accompagnés d’une analyse exhaustive et précise des caractéristiques graphiques (à traver lesquelles se reflètent les caractéristique phonétiques), morphologiques, syntaxiques et lexicales les plus remarquables de chaque texte.

 

Docteure en philologie catalane de l’Universitat de Barcelona (1994) où elle obtenu une licence de philologie hispanique (1986), Ángels MASSIP est professeure titulaire de philologie catalane en cette même université.

Au niveau de la recherche, elle se consacre à la dialectologie catalane (projet « Diatopie et changement linguistique. Scripta et variation dialectale »), à la linguistique historique (elle participe au projet d’élaboration d’une Syntaxe Historique de la Langue Catalane, coordonné par les Universités de Valence et d’Alicante).

Elle a publié des livres et des articles qui traitent de thèmes autour de la variation linguistique, de l’histoire de la langue, de la dialectologie, de la sociolinguistique et de la théorie de la complexité.